Produkty w sklepie
Plotery wielkoformatowe
..:: INFORMACJE ::..
    
..:: NASI KLIENCI ::..
        
Aktualne promocje

Roll up z wydrukiem - 99 zl.X Banner z wydrukiem - 79 zlScianka POP UP 3x3 - 2599 zl.
..:: U NAS ZAPLACISZ ::..

        
Regulamin zakupów w sklepie internetowym firmy eSolvent

1.Terminy realizacji

1. Sprzedawca zobowiazuje sie dostarczyc zamówione produkty w terminie od 2 do 21 dni roboczych liczonych od dnia dokonania wpłaty na nasze konto.

2. Podany "czas/termin realizacji" w sklepie internetowym oraz w emailu potwierdzającym dokonanie złożenia zamówienia są jedynie planowanym czasem realizacji i nie stanowią ostatecznego terminu realizacji zlecenia, wiążącym i jedynym terminem realizacji jest punk 1 powyższego regulaminu kupujacy oswiadcza iż zapoznał się oraz akceptuje termin realizacji z punktu 1 regulaminu.

3. Kupujący oświadcza ,iż nie będzie wnosił rezygnacji z umowy kupna-sprzedaży z tytułu niewywiązania się z terminiu realizacji przez sprzedającego jeżeli termin nie zostanie przekroczony zgodnie z punktem 1 regulaminu czyli w terminie od 2 do 21 dni roboczych od momentu dokonania wpłaty na konto eSolvent.pl

4. Kupującemu nie przysługują żadne zadość uczynienia z tytułu nieterminowego wykonanie zlecenia przez sprzedającego jeżeli sprzedawca wykona zlecenie w terminie z punktu 1 powyższego regulaminu.

5. Kupujący może wykupić usługę dodatkową zlecenia ekspresowego podawaną na karcie produktu w momencie wykupienia usługi dodatkowej wiążącym terminem realizacji jest podawany czas realizacji znajdujący się na karcie produktu nad napisem "mozliwa realizacja ekspresowa"

6. Kupującemu przysługije prawo rezygnacji z zamówienia bez podawania jakichklowiek przyczyn w terminie 12 godzin od zamówienia:

a) ewentualna wpłacona należność zostanie zwrócona w terminie maksymalnym do 3 dni.

b) sprzedawcy nie przysługują żadne koszty dodatkowe poniesione przy realizacji zlecenia jeżeli klient skorzysta z punktu 1.6 powyższej umowy.

2. Płatność za zamówienia

1. Nabywca zobowiazany jest do uiszczenia naleznosci zgodnie z terminem platnosci wystawionym na Fakturze lub fakturze proforma.

2. W przypadku opóznienia zaplaty w terminie wynikajacej z faktury Vat wystawionej do wyzej wymienionego numeru zamówienia Sprzedawcy przysluguja odsetki w wysokosci 2% za kazdy dzien zwloki.

3. Wszystkie kwoty podane na naszej stronie internetowej sa kwotami NETTO czyli nalezy do nich doliczyc podatk VAT w wysokosci obowiazujacej zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z pózn. zm.).

4. W przypadku realizowania platnosci przelewem naleznosc w wysokosci kwoty Brutto z Faktury VAT wystawionej do owego zlecenia nalezy wplacic na konto Firmy eSolvent na numer rachunku wskazany na fakturze VAT. Prosimy nie zapomniec o wpisie numeru zamówienia, w polu "tytulem".

a) Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej.

b) W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Sprzedawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.


5. Za date zaplaty uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W razie nie wywiazania sie z warunków platnosci przez Nabywce. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia danych nabywcy w Krajowym Rejestrze Dlugów do czasu calkowitego uiszczenia naleznosci przez nabywce na rzecz sprzedawcy.

7. Zgodnie z par. 18 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 roku Dz.U. Nr 39/93 poz. 176 nabywca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymania faktury VAT. Zgodnie z paragrafem 19 pkt. 4 w/w Rozporzadzenia nabywca wyraza zgode na wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT.

3. Dostarczenie plików graficznych


1.Kupujący wgra prawidłowo przygotowany plik graficzny do druku na serwer sprzedającego www.serwerplikow.pl lub inny wskazany przez sprzedającego.

2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w wydruku spowodowane zla jakoscia dostarczonych plików graficznych

4. Dostawa zamówionego towaru

1. Nabywca jest zobowiazany do sprawdzenia jakosci dostarczonych produktów oraz o poinformowanie sprzedawcy o ewentualnych wadach produktu do 3 dni roboczych liczac od daty dostarczenia przesylki po tym terminie uwaza sie, iz produkt jest wolny od jakichkolwiek wad.

2. Srzedawca nie ponosi winy za opóznienia w dostarczeniu spowodowane opóznieniami w firmie spedycyjnej.

a) Kupujący akceptuje ,iż zlecenie zostało wykonane w momencie wysyłki towaru do klienta dowodem wysyłki jest numer listu przewozowego .

b) Kupujący oświadcza ,iż odmowa przyjęcia zamówionego towaru nie zwania od obowiązku zapłaty za zamówienie.

c) Kupujący oświadcza ,iż brak przyjęcia wysłanego towaru nie stanowi rozwiązania umowy .

d) Kupujący oświadcza ,iż pokryje koszty magazynowania zamówionego i nieodebranego towaru w kwocie 5 zł za każdy dzień przechowywania towaru na magazynie firmy eSolvent.pl

3. Kupujacy zobowiazuje sie do pokrycia kosztów przesylki zamówionego towaru w chwili doreczenia. Platne kurierowi przy odbiorze.

5. Gwaracja

1. Produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.

2. Po stwierdzeniu wady kupujący zobowiązany jest do odeslania wadliwego towaru celem usunięcia naprawy koszty przesyłki pokrywa :

a) towar o wadze do 10 kg kupujący zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt.

b) towar o wadze powyżej 10 kg srzedający zobowiącuje się dostarczyć na własny koszt.

3. Sprzedawca zobowiązany jest po stwierdzeniu usterki usunąć ją w terminie 14 dni roboczych.

4. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki kupujacemu przysługuje prawo wymiany na produkt nowy wolny od wad.

5. Kupujacemu nie przysługuje prawo reklamowania jakości wydruków, czy elementów które są jednorazowego wykorzystania i po odesłaniu nie mogą być wykorzystane powtórnie takie jak baner z nadrukiem itp.

6. Kupującemu przysługuje prawo bezpłatnego zamówienia proofa kolorystycznego z dostarczoną grafiką, koszty wydruku oraz przesyłki pokrywa sprzedający, jeżeli klient nie wykorzysta prawa z punktu 6 nie może domagać się wymiany, zwrotu lub jakiejkolwiek reklamacji powołując się na złą jakość wydruku.

6. Zwroty

1. W przypadku rozwiązania umowy kupujący zobowiązany jest do zwrotu zamówionego towaru na koszt:

a) towar o wadze do 10 kg kupujący zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt.

b) towar o wadze powyżej 10 kg srzedający zobowiącuje się dostarczyć na własny koszt.

2. Sprzedajacy po zaakceptowaniu zwrotu zobowiązuje się zwrócić należność w ciągu 21 dni.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo a kupujacy akceptuje bezwzględnie te warunki do pomniejszenia zwracanej kwoty o koszty zużytych materiałów jednorazowego użytku które sprzedający poniósł do produkcji zamówienia tj. koszty wydruku :

a) Za zakupiony roll up na materiale frontlit o szerokościach 85,100,120 x 200 cm wysokości niezwracalna kwota zuzytego materiału wynosi 49 zł. NETTO / szt.

b) Za zakupiony roll up na materiale blockout o szerokościach 85,100,120 x 200 cm wysokości niezwracalna kwota zuzytego materiału wynosi 69 zł. NETTO / szt.

c) Za zakupiony X Banner na dowolnym materiale niezwracalna kwota zużytego materiału wynosi 35 zł.Netto / szt.

d) Za zakupioną Ściankę wystawienniczą o każdej szerokości oraz wysokości niezwracalna kwota zużytego materiału wynosi 1199 zł. Netto / szt.

4. Punkt 3 stosuje się bezwzględnie do każdego produktu w sklepie bez znaczenia czy jest to produkt w cenie promocyjnej, wyprzedażowej, standardowej lub darmowy.

5. Jeżeli kwota z punktu 3 jest większa niż kwota na dokumencie sprzedazy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury korygującej .

6. Jeżeli kwota z punktu 3 jest większa niż kwota na dokumencie przedaży sprzedawcy nie przysługuje zwrot różnicy .

7. Jeżeli zamówiony towar zostanie odesłany a reklamacja zostanie rozpaczona negatywnie kupujacy zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki odsyłanego towaru.

Logowanie